Lesní Společnost Vltava podniká v oblasti lesnictví a dřevařského průmyslu

O firmě

Firma Lesní spo­lečnost Vltava, s­.r.o. vznikla v ro­ce 2003, hlav­ní sídlo se nachá­zí v Sedlčanech, dal­ší provozní jed­notky jsou ve Vrchotových Janovicích, Štětkovicích a Osečanech. Pod Lesní společnost dále patří manipulační sklad ve Struhařově spravovaný společností Silvesco, s.r.o.

Lesní společnos­t Vltava podni­ká v oboru les­ního hospodář­ství a zpraco­vání dřeva.  Hlav­ními obory činnosti jsou:
  • Lesnictví, těžba a poskytování služeb v myslivosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, pěstování sazenic lesních dřevin,…
  • Výroba pilařská a impregnace dřeva
  • Přípravné práce pro stavby (např. kácení stromů, řezání a pálení klestu při stavbách koridorových tratí či před započetím stavby budov)
  • Poradenství, vyřizování dotací  a kompletní služby pro vlastníky lesů
  • Oceňování lesních porostů a ostatních zemědělských ploch
V odkazu refe­rence nalezne­te některé za­jímavé zakázky na nichž j­sme měli možnos­t se podílet.

V roce 2006 jsme z­apočali imple­mentaci princi­pů politiky ří­zení jakkosti­. V současné do­bě jsme držite­li certifikátů C-o-C (číslo certifikátu 323/C-o-C/2005), ČSN EN ISO 9001:2001 (číslo certifikátu 323/QMS/2006), EMS (dle ISO 1401) a BOZP (dle OH SAS).